Wyróżnia się różne typy przedsiębiorstw. Podział ten przebiega zazwyczaj przy uwzględnieniu funkcji, jaką pełni dany podmiot ekonomiczny. Przedsiębiorstwo społeczne jest to taka działalność, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób i grup osób, które są ofiarami jakiejś formy wykluczenia społecznego. Inaczej określa się je także mianem gospodarki uspołecznionej, czyli ukierunkowanej na wyrównywanie szans życiowych ludzi zgodnie z zasadą konstytucyjnej sprawiedliwości i poprawę ich położenia materialnego.

Rola

Rolą, jaką przypisuje się przedsiębiorstwom społecznym jest: porządkowanie życia społecznego, ochrona socjalna na poziomie ekonomicznym w zakresie dostępnych funduszy. Działania podejmowane w ramach ekonomii społecznej finansowane są przez samorządy terytorialne, które mają w obowiązku powołać na swoim terenie jednostki organizacyjne gminnej lub miejskiej pomocy społecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne nie są skoncentrowane na zysku, lecz działalności na rzecz ludzi. Ich główną ideą jest zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi wymagających wsparcia, które z różnych powodów nie mogą zostać spełnione przez państwo (opiekuńcza rola państwa) lub inne podmioty gospodarcze w modelu wolnorynkowym. Baza przedsiębiorstw społecznych dostępna jest na rządowej stronie: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Wskazuje to, że są niezwykle ważnym elementem polityki społecznej. Specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego można ująć w szeroko rozumianym pojęciu jak non-profit, zaliczają się w ten termin takie formy organizowania życia społecznego jak: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie.

Wartości

Wartością nadrzędną jest tu działalnosć na rzecz człowieka i realizacja zadań społecznych, a nie maksymalizacja zysków. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach ekonomii społecznej rozpatrywane są przez pryzmat użyteczności społecznej. Nie odnotowuje się tu powszechnej w innych inicjatywach gospodarczych skupieniu na konkurencyjności, dominuje dążność do realizacji potrzeb beneficjentów ustalonych w statucie przedsiębiorstwa.

Cechy

Cechami tak prowadzonej działalności jest: dążenie do zapewnienia usług socjalnych członkom zbiorowości, tworzenie korzyści społecznych, pierwszeństwo pracy nad kapitałem, demokratyczne podejmowanie decyzji, ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego, reintegracja społeczno-zawodowa osób trwale biernych zawodowo.